Sponsored Links
Education

2024/2025 JAMB Igbo Syllabus & Recommended Textbooks

Preparing for the 2024/2025 JAMB Igbo examination? Look no further! In this blog post, we provide you with the complete JAMB Igbo Syllabus and recommended textbooks to ensure you are well-prepared for success in the upcoming exams. Let’s dive into the details that will help you excel in your JAMB CBT Examination.

2024/2025 JAMB Igbo Syllabus:

The JAMB Igbo examination aims to assess candidates’ understanding of various aspects of the Igbo language. To help you prepare adequately, here are the key topics outlined in the 2024/2025 JAMB Igbo Syllabus:

 1. Current Issues (Okwukpụnọnụ)
 2. Customs and Institutions (Omenala na Ewumewu)
 3. General and Current Affairs (Ihe Ndị Na-eme Ugbua)
 4. Languages (Asụsụ)
 5. Literature (Agụmagụ)

Recommended Textbooks:

To excel in the JAMB Igbo Examination, it’s crucial to study the right materials. Here are the recommended textbooks that cover the topics outlined in the syllabus:

 1. Agụ-Ọfọdile, C. (2007): Nkụzi Asụsụ Igbo N’ụzọ Dị Mfe Maka Ndị Sinịọ Sekọndịrị Nke Atọ. Ibadan: Austin Modest Publishers.
 2. Ụba – Mgbemena (2006): Ntọala Usoroasụsụ Igbo. Ibadan: Gold Press Ltd.
 3. Ofili, N., Anozie C. C. and Chukwu, A. O. (2012): Lingwistiiki Sayensị Asụsụ II. Enugu: Computer Edge Publishers.
 4. Ezikeojiaku, A., Okebalama, C. N., Onweluzo, C. N. and Ekwe B. U. (1991): Ule Igbo Maka Sinịọ Sekọndịrị. Ibadan: University Press Plc.
 5. Anọzie, C. C. (2003): Igbo Kwenu: Akụkọ na Omenala ndị Igbo. Enugu: Computer Edge Publishers.
 6. Ikekeonwu, C., Ezikeojiaku, P. A., Ubani, A. and Ugoji, J. (1999): Fonọlọji na Grama Igbo. Ibadan: University Press Plc.
 7. Emenanjọ, N., Dike, O. N., Agomo S. N. and Ezeuko , R. O. (1999): Exam Focus Maka WASSCE Na UTME. Ibadan: University Press Plc.
 8. Ọfọmata, E. (2005): Ndezu Ụtọasụsụ Igbo. Enugu: Format Publishers (Nig.) Ltd.
 9. Nzeakọ, J. U. T. (1972): Omenala Ndị Igbo. Ibadan: Longman (Nig.)
 10. Okoye, O. F. S., Ofoegbu, N. F. and Ezidiegwu, B. L. (1997): Ọgbara Ọhụrụ Ụtọasụsụ Igbo maka Sinịọ Sekọndịrị. Onitsha: Houston Publishers Ltd.
 11. Osuagwu, I. N. (1979): Ndị Igbo na Omenala Ha. Nigeria: Macmillan.
 12. Ubesie, T. U. (1978): Ọdịnala Ndị Igbo. Ibadan: Oxford University
 13. Umeh, I. O. A., Onyekaonwu, G. O., Nwadike, I. U. and Okeke I. O. (1992): Ụtọasụsụ na Agụmagụ Igbo nke Sinịọ Se

Feel free to explore these resources to enhance your understanding of the Igbo language and culture.

Conclusion:

Equip yourself with the right tools for success in the 2024/2025 JAMB Igbo Examination. Utilize the provided syllabus and recommended textbooks to prepare thoroughly for the upcoming exams. Best of luck in your JAMB CBT Examination!

Sponsored Links

Leave a Reply

Back to top button